Wij maken uw winterzeil op maat en maken uw zwembad winterklaar in de regio Vl. Brabant, Limburg en Antwerpen.
0 items
Inloggen
0

Voorwaarden

Algemene voorwaarden

De website Zwembad.eu wordt gedeeld door verschillende onafhankelijke bedrijven : Zwembad BV, Harmopool BV en Joetron BVBA. Deze bedrijven worden hierna "de handelaar" genoemd.

De handelaar heeft het recht om deze algemene voorwaarden aan te passen zonder enige voorafgaande waarschuwing.

1. Toepasselijkheid

1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van de handelaar zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing.

1.2 Deze voorwaarden zijn van toepassing op de verkopen van Zwembad BV, Harmopool BV en Joetron BVBA

1.3 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.

1.4 De betaling van de factuur bepaalt welk bedrijf verantwoordelijk is voor de verkoop. Betalingen op een Belgische bankrekening, een Belgisch PayPalaccount of in cash worden behandeld door Zwembad BV. Betalingen op een Spaanse rekening of een Spaans PayPal account worden behandeld door Empalco Iberica SL. Betalingen in andere landen worden verzorgd door Harmopool BV.

1.5 De handelaar is niet verantwoordelijk voor aankopen via een van de servicecentra.

2. Overeenkomst

Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door de handelaar. De handelaar is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt de handelaar dit mee binnen de dertig werkdagen na ontvangst van de bestelling.

3. Prijzen/Aanbiedingen

Alle prijzen zijn vermeld in euro inclusief btw en exclusief verzendkosten.
Voor speciale aanbiedingen, promoties, dagaanbieding geldt dat er slechts 1 artikel per klant mag aangekocht worden. Zwembad BV / Joetron BVBA hebben het recht  om promoties te weigeren aan concurent - zwembadhandelaars.

Prijsoffertes blijven 14 dagen geldig, vanaf datum opmaak offerte.
Zonder ontvangst van uw betaling, kunnen we de beschikbaarheid en prijzen van de producten uit de offerte niet garanderen. We kunnen de prodcuten uitleveren zo
lang de voorraad strekt

4. Retourzendingen

4.1 Voor online bestellingen : Alle artikelen kan je binnen 14 dagen na ontvangst retourneren waarna je je geld terug krijgt. Hierbij geldt echter nadrukkelijk dat de artikelen in ongebruikte en ongeschonden staat bij de handelaar worden afgeleverd. Dit conform art. 47 e.v. van Boek VI van het Wetboek van Economisch Recht (BE) of Wet Verkoop op Afstand (NL). Deze termijn moet de klant toelaten het gekochte product te beoordelen "zoals in een etalage". Dit houdt in dat materialen, die getest zijn op een andere manier dan dat dit normalerwijze in de winkel zou gebeuren, niet worden teruggenomen. Indien dit aspect niet in acht wordt genomen, kunnen wij de artikelen helaas niet terugnemen en de betaling niet ongedaan maken.

In elk geval is het noodzakelijk om de toestemming te krijgen van de handelaar alvorens materialen te retourneren. Materialen worden geretourneerd aan het adres opgegeven door de handelaar en met de documentatie die door de handelaar wordt gevraagd. Dit kan ook het adres van de producent binnen Europa zijn, hetwelk zal worden meegedeeld. Vooraleer het artikel te retourneren dient u een retour-referentienummer aan te vragen. Dit retour-referentienummer dient duidelijk op en binnenin de verpakking vermeld te worden. De verzendkosten van de retour zijn ten laste van de klant.

4.2 In het uitzonderlijke geval dat je een artikel wordt toegezonden dat niet voldoet aan de bestelling dan behoudt de handelaar zich het recht voor om het artikel te vervangen door een nieuw exemplaar of het betaalde bedrag te retourneren. De handelaar neemt in dit geval de verzendkosten voor de retour voor zijn rekening.

De terug te betalen retourkosten zullen in dat geval niet hoger zijn dan de kost indien de handelaar het pakket retour haalt. In het geval de terughaling door de handelaar, dient de klant zich te schikken naar de modaliteiten en timing aangegeven door de handelaar.

Retourzendingen dienen aangevraagd te worden via de link "Zelfservice & contact" op de website www.zwembad.eu

4.3 In overeenkomst met de wettelijke bepalingen, bestaat er voor aankoop in onze winkels geen herroepingsrecht. In de regel worden geen verkochte goederen teruggebracht of omgeruild. Het staat elke winkel vrij, om uitzonderingen toe te staan, en goederen in te ruilen tegen terugbetaling of het inruilen tegen een tegoedbon. Indien een tegoedbon wordt afgeleverd, zal de inruilperiode nooit langer dan 1 jaar bedragen. Gezien de winkelier geen verplichting heeft goederen terug te nemen, is het aanbieden van een tegoedbon louter een daad van “goodwill” van de winkelier, en heeft de klant alle belang deze voucher/waardebon te aanvaarden.
In geval van een uitgeschreven geschenk- of cadeaubon zal - om boekhoudkundige redenen - de inruilperiode nooit langer zijn dan 1 jaar.

Voor online bestellingen bestaat er een herroepingsrecht gedurende 14 dagen. Een consument die van plan is om zijn herroepingsrecht uit te oefenen, mag het product in principe niet gebruiken. Hij heeft echter wel het recht om de goederen die hij gekocht heeft te testen en te inspecteren voor zover dit noodzakelijk is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen na te gaan. Dit betekent in de praktijk dat de consument het product mag hanteren en inspecteren op dezelfde manier als hij dat ook in een gewone winkel zou doen.
Als het testen van de goederen door de consument verder is gegaan dan wat nodig was om hun aard, kenmerken en werking vast te stellen (dus als er meer getest is dan men normalerwijze in een winkel zou doen), dan verliest de consument zijn herroepingsrecht niet, maar zal hij de handelaar moeten vergoeden voor de waardevermindering die is ontstaan en die, onder voorbehoud van bewijs van meer beduidende waardevermindering, minstens wordt begroot op 40% van de nieuwwaarde. Goederen dienen geretourneerd te worden naar het - door de handelaar opgegeven adres - op kosten van de consument.

De koper beschikt niet over het recht om van de aankoop af te zien in geval van op maat gemaakte artikelen zoals bubbelzeilen, winterzeilen, liners, automatische zwembadafdekkingen, etc. In geval van herroepingsrecht gebeurt de terugbetaling op dezelfde manier als de betaling werd uitgevoerd.

5. Betalingen

5.1 Betaling dient in principe te geschieden voor levering of ten laatste bij levering.

5.2 Bij overschrijding van de betalingstermijn bent u vanaf de dag dat betaling had moeten plaatsvinden in verzuim en bent u vanaf die dag een vertragingsrente van 1% per maand of een deel van een maand verschuldigd over het openstaande bedrag. Indien betaling plaatsvindt na aanmaning door de handelaar bent u een bedrag van € 25 aan administratiekosten verschuldigd. Wanneer de handelaar zijn vordering ter incasso uitbesteedt, bent u tevens de incassokosten verschuldigd. Die kosten bedragen tenminste vijftien procent (15%) van het openstaande bedrag, onverminderd de bevoegdheid van de handelaar om in plaats daarvan de daadwerkelijk gemaakte buitengerechtelijke incassokosten te vorderen.

5.3 Indien u met enige betaling in gebreke bent, is de handelaar gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.

6. Levering

6.1 De door de handelaar opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voorzover dat noodzakelijk is. De wettelijk levertijd van 1 maand voor standaard producten (exclusief maatwerk) dient als leidraad om het begrip 'redelijkerwijs' te interpreteren.

6.2 De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip kort nadat de producten klaar zijn voor verzending.

6.3 Levering gebeurt op het adres dat opgegeven werd tijdens de bestelling. Wij kunnen niet garanderen dat aanpassingen aan het leveradres die achteraf gebeuren, ook correct door de vervoerders wordt toegepast. Aangepaste leveradressen kunnen in geen beding aanleiding geven tot schadeclaims.

De klant is verplicht bij levering zijn medewerking te geven aan het transportproces en/of de transporteur, zodat de levering vlot kan gebeuren.  Dit houdt in : melden van alternatieve datum, adres … via de website van de transportfirma, helpen bij laden/lossen indien nodig, aanwezigheid tijdens de dag van levering of ophaling ,pick-up van het pakket in geval de transportfirma dit in een nabij ophaalpunt heeft geleverd etc. Kosten die gepaard gaan met het niet verlenen van de nodige medewerking, kunnen aan de klant worden doorgerekend.

Als de levering niet kan gebeuren op het opgegeven adres, is het mogelijk dat het pakket in een parcelshop in de nabijheid wordt afgeleverd. De klant zal dit pakket tijdig in de opgegeven parcelshop ophalen.

7. Eigendomsvoorbehoud

De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan de handelaar verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.

8. Transportschade

Indien u een product wordt aangeleverd met zichtbare transportschade, dient het product geweigerd te worden. Aanvaarding van een beschadigd product is onomkeerbaar.

Indien transportschade pas achteraf kon worden vastgesteld (verpakking niet beschadigd), dient de schade binnen de 24 uur schriftelijk gemeld te worden. De verpakking en goederen moeten bewaard blijven tot het schadegeval is afgehandeld. In alle gevallen zal de ontvanger zijn volledige medewerking verlenen indien een onderzoek naar de schade wordt ingesteld. Het niet verlenen van medewerking kan leiden tot het niet vergoeden van de schade.

Voor volgende artikels raden wij u aan deze op te halen in een ophaal- en servicecentrum: er wordt nooit transportschade vergoed voor UV-lampen en kwartsbuizen.

Transportschade dient gemeld te worden via de link "Zelfservice & contact" op de website http://www.zwembad.eu/.

9. Elektronische communicatie en bewijs

9.1 Voor misverstanden, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van gegevens en berichten ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen klant en de handelaar (dan wel door klant ingeschakelde derden), is de handelaar niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld aan de zijde van de handelaar.

9.2 De administratie van de handelaar geldt als volledig bewijs van het bestaan, de inhoud en de uitvoering van de overeenkomst met de klant in een eventuele gerechtelijke procedure, tot op tegenbewijs door de partij, die zich beroept op het feit dat het bewijs niet betrouwbaar is.

10. Overmacht

10.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft de handelaar in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat de handelaar gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

10.2 Onder overmacht wordt verstaan: "iedere tekortkoming die niet aan de handelaar kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt".

11. Garantie - Reparaties

11.1 De handelaar volgt de Europese garantieregeling. Dit betekent 6 maanden garantie op productiefouten, gevolgd door 1.5 jaar extra garantie op productiefouten indien de klant kan aantonen dat de productiefout bestond op het ogenblik van de aankoop. Materialen waarvan de klant vermoedt een garantieclaim te kunnen eisen, worden nagekeken / geëvalueerd vooraleer er omruiling, reparatie of terugbetaling gebeurt. Deze evaluatie kan niet steeds onmiddellijk bij binnenlevering gebeuren.In geval de garantieclaim geldig is, wordt het materiaal kosteloos gerepareerd of vervangen. Volgens de garantiewet heeft de verkoper het recht te bepalen of een product gerepareerd of vervangen wordt.

11.2 Alle garantiegevallen zijn 'Carry-in' of 'Pick-up' op het adres waar de goederen werden aangekocht.

Voor online bestellingen is het inlever- of pick-up adres : 

Zwembad
Industrieweg 9
B-3190 Boortmeerbeek
België

OF een adres van de producent binnen Europa hetwelk zal worden meegedeeld. Schade aan het product door slecht inpakken van het materiaal in het transport van de klant naar de handelaar of de leverancier wordt doorgerekend aan de klant. Indien de garantieclaim onterecht blijkt, kan het materiaal ofwel geretourneerd worden na betaling van verzend- en evaluatiekosten, ofwel tegen betaling gerepareerd worden. Betalingscondities zijn zoals hierboven beschreven.

11.3 Vallen niet onder garantie: gebroken UV-lampen, oververhitte UV-lampen, onderdelen van robots en pompen onderhevig aan slijtage (rupsbanden, kogellagers, ,...), schade door verkeerd gebruik of verkeerde installatie, etc.

Schade voortvloeiend uit een garantieprobleem (verlies van water, installatiekost, tijdsverlies, etc.) wordt niet vergoed door de handelaar. In geval van een garantieclaim met opblaasbare materialen, moet de klant het bewijs van het lek doorsturen via een foto (eventueel zeepbubbels met water en zeep maken). Er worden geen terugzendingen van opblaasbare materialen aanvaard.

11.4 Voor een aantal producten biedt de handelaar tijdens de reguliere garantieperiode een "platinum" garantie aan. De klant die intekent op deze garantie, zal - in het geval van een vermoedelijke productiefout - gratis een equivalent vervangtoestel ter beschikking gesteld krijgen voor de duur van de evaluatie / reparatie. Na de afhandeling van de garantie, moet het vervangtoestel in propere en goede toestand opnieuw aangeboden worden. Kosten in verband met evaluatie / verzending / reparatie van toestellen die niet onder garantie vallen, zijn ten koste van de klant. De gedetailleerde voorwaarden van deze garantie zijn terug te vinden op de daartoe bestemde webpagina.

11.5 In geval niet goed functionerend materiaal werd geleverd, heeft de verkoper het recht om het materiaal te repareren, te vervangen of terug te betalen. Het is de keuze van de handelaar voor welk van deze mogelijkheden wordt gekozen.

11.6 Voor reparaties met een reparatiekost onder de 125 euro OF minder dan 25% van de aankoopprijs van het materiaal, hoeft Zwembad BV, Joetron of Harmopool BV of hun leverancier niet te wachten op de goedkeuring van de klant tot reparatie. Gerepareerde goederen blijven bij Zwembad BV, Harmopool BV, Joetron BVBA of hun leverancier, tot betaling van het verschuldigde reparatiebedrag. Reparaties worden niet ongedaan gemaakt.

12. Aankoop mobiele applicatie

Het gratis verkrijgen van een gratis applicatie bij de aankoop van materialen via Zwembad BV, Joetron BVBA en Harmopool BV, geeft de gebruiker niet het recht deze applicatie ook in de toekomst gratis te blijven gebruiken. Het niet aanvaarden van het delen van sommige gegevens, kan aanleiding geven tot een verminderde functionaliteit van de applicatie. Zwembad BV, Joetron BVBA en Harmopool BV hebben het recht om reclameboodschappen op de applicatie te laten verschijnen.

Zwembad BV, Harmopool BV of Joetron BVBA kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor slecht of verkeerd functioneren van de applicatie door toedoen van het verkeerd instellen van de applicatie, verkeerd invoeren van gebruikersgegevens, slecht functioneren van internet, wifi of mobiele telefoon. Zwembad BV, Harmopool BV of Joetron BVBA zijn niet verantwoordelijk voor het bewaren van de data die door de applicatie gegenereerd worden.

13. Samenwerking met derden.

In sommige gevallen kan Zwembad BV, Harmopool BV en Joetron BVBA de eindgebruiker een zwembadbouwer of collega zwembadhandelaar aanbevelen.

Zwembad BV, Harmopool BV en Joetron BVBA geeft de eindgebruiker dan het adres en telefoon van een zwembadbouwer of collega zwembadhandelaar... waarbij wordt medegedeeld dat de eindklant zelf de regelingen zoals afspraak voor plaatsing, betaling etc ... rechtstreeks met de zwembadbouwer of collega zwembadhandelaar moet maken. In dergelijk geval dient dit gezien te worden, louter als een niet-bindend advies van Zwembad BV, Harmopool BV en Joetron BVBA , en is de eindklant vrij hierop in te gaan of niet. Zwembad BV, Harmopool BV en Joetron BVBA. kunnen in geen enkel geval aansprakelijk gesteld worden voor het ontbreken van alle materialen bij aanvang van de werken, meerkosten door niet zorgvuldig uitgevoerde voorbereidingswerken, niet nagekomen installatievoorwaarden of betalingen etc ... noch door ingebrekeblijven van de eindklant, noch van de zwembadbouwer. 

Zwembad BV, Harmopool BV en Joetron BVBA raden u aan om de bestelde hoeveelheden te controleren/verifieren met de zwembadbouwer van uw keuze , een paar dagen voor de aanvang van de werken, foto’s van de werf door te sturen naar de zwembadbouwer van uw keuze, de status van de werf duidelijk te bespreken en duidelijke afspraken over installatiedatum en betalingsmodaliteiten te maken. 
14. Zichttermijn

Tijdens de zichttermijn van 14 dagen heeft de koper een herroepingsrecht waarbij hij de mogelijkheid heeft om zonder enige verplichting zijnerzijds, anders dan tegen vergoeding van de rechtstreekse kosten van terugzending, de ontvangen goederen te retourneren. Volgens de garantiewet moet de klant op ondubbelzinnige manier binnen de 14 dagen na aankoop, duidelijk maken hij/zij het herroepingsrecht wilt inroepen. Door bijvoorbeeld eerst te vermelden dat een product niet werkt en een omruiling te vragen, verliest de klant het recht op herroeping. De koper beschikt niet over het recht om van de aankoop af te zien in geval van op maat gemaakte artikelen zoals bubbelzeilen, winterzeilen, liners, automatische zwembadafdekkingen, etc. In geval van herroepingsrecht gebeurt de terugbetaling op dezelfde manier als de betaling werd uitgevoerd. Zie 4.3 van deze voorwaarden voor meer details.

15. GDPR - bescherming persoonlijke gegevens - Privacy

In overeenstemming met de GDPR-regelgeving dient u actief toestemming te geven om Zwembad BV/ Joetron BVBA/ Harmopool BV/ Empalco Iberica SA  toe te laten uw persoonlijke gegevens te bewaren en te gebruiken voor facturatie, verzending, marketing en persoonlijke contactopname via brief of telefoon. Het emailadres zal worden gebruikt om u op de hoogte te houden van de vooruitgang van uw bestelling, verzending van mailings/ promoties en/of tevredenheidsenquêtes. Uw adresgegevens kunnen worden gebruikt om te bestuderen waar onze klanten zich bevinden. Indien u toestemt met het gebruik van gegevens voor marketingdoeleinden, zullen de gegevens onder andere gebruikt worden om u mailings, reclameboodschappen etc. te sturen voor producten die gerelateerd zijn aan zwembaden en toebehoren.

Om legale reden worden de gegevens 10 jaar bewaard. Als klant heeft u het recht te vragen om de gegevens die niet wegens legale reden bijgehouden moeten worden, te laten vernietigen. U kan eveneens inzage en/of correctie en/of beperking van de draagwijdte van uw data vragen. U kan zich verzetten tegen het gebruik en de verwerking van uw persoonsgegevens. Dit kan door een e-mail met te sturen aan info@zwembad.eu. Zwembad BV / Joetron BVBA / Harmopool BV / Empalco Iberica SA zal de data binnen de maand verstrekken / aanpassen. 

Door het vakje aan te vinken bevestigt u eveneens dat u ouder bent dan 16 jaar.

16. Diversen

16.1 Indien één of meer van de bepalingen van deze voorwaarden of enige andere overeenkomst met de handelaar in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door de handelaar vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

16.2 Er kunnen geen rechten ontleend worden indien de info op de site verkeerd zou zijn of verkeerd geïnterpreteerd wordt. Foto's zijn informatief en geven een beeld over de karakteristieken van onze producten.

16.3 De handelaar is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

16.4 In geval extra administratieve handelingen gevraagd worden van Zwembad BV, Harmpool BV/Joetron BVBA zoals het opnieuw opstellen van een factuur, wijzigingen aanbrengen aan facturatiegegevens, aanmaken van een proforma factuur, etc. ... mogen hiervoor administratieve kosten aangerekend worden. Deze kosten bedragen minstens 25 euro.

17. Geschillen - claims - toepasselijk recht en bevoegde rechter

17.1 Geschillen en claims dienen geïnitieerd te worden via de link "Zelfservice & contact" op www.zwembad.eu 

17.2 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing.

17.3 Voor geschillen die niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, kan een poging ondernomen worden om deze via het ODR-platform op te lossen: http://ec.europa.eu/odr/

17.4 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in België aan de handelsrechtbank van Leuven.

18 Zwembadbouw

Voor zwembadbouw gelden bijkomende voorwaarden. Iedere klant krijgt deze voorwaarden overhandigd vooraleer de werzaamheden opgestart worden.


Herroepingsrecht

Voor online bestellingen (en dus niet voor winkelaankopen) heeft de koper gedurende een zichttermijn van 14 dagen een herroepingrecht waarbij hij de mogelijkheid heeft om zonder enige verplichting zijnerzijds, anders dan tegen vergoeding van de rechtstreekse kosten van terugzending, de ontvangen goederen te retourneren. De klant moet op ondubbelzinnige manier binnen de 14 dagen na aankoop, duidelijk maken hij/zij het herroepingsrecht wil inroepen.

Tijdens de zichttermijn, mag de koper het product in principe niet gebruiken. Hij heeft echter wel het recht om de goederen die hij gekocht heeft te testen en te inspecteren voor zover dit noodzakelijk is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen na te gaan. Dit betekent in de praktijk dat de koper het product mag hanteren en inspecteren op dezelfde manier als hij dat ook in een gewone winkel zou doen.

Als het testen van de goederen door de consument verder is gegaan dan wat nodig was om hun aard, kenmerken en werking vast te stellen (dus als er meer getest is dan men normalerwijze in een winkel zou doen), dan verliest de consument zijn herroepingsrecht niet maar zal hij de handelaar moeten vergoeden voor de waardevermindering die is ontstaan en die, onder voorbehoud van bewijs van meer beduidende waardevermindering, minstens wordt begroot op 40% van de nieuwwaarde.

Goederen dienen geretourneerd te worden naar het - door de handelaar opgegeven adres - op kosten van de consument.

De koper beschikt niet over het recht om van de aankoop af te zien in geval van op maat gemaakte artikelen zoals bubbelzeilen, winterzeilen, liners, automatische zwembadafdekkingen, etc. In geval van herroepingsrecht gebeurt de terugbetaling op dezelfde manier als de betaling werd uitgevoerd.

Gebruik maken van het herroepingsrecht?
Hiervoor gebruikt u het formulier op deze pagina.Privacy

Ons privacy beleid volgt de regels opgelegd door de privacycomissie, de Autoriteit Persoonsgegevens en de GDPR. Door deze regels te volgen, verzekeren wij dat uw privacy gerespecteerd wordt.

Persoonsgegevens
Zwembad.eu en de firma’s die met haar samenwerken gebruiken uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres om contact met u te kunnen opnemen naar aanleiding van een vraag, een bestelling, of informatie / marketingboordschappen die zij met u willen delen.  
Uw gegevens kunnen gebruikt worden voor interne analyse (zoals de geografische ligging van onze klanten), voor advies en voor marketing doeleinden.

Grondslag van de verwerking
Zwembad.eu zal uw gegevens pas verwerken en gebruiken na ondubbelzinnige toestemming van de klant.

Beveiliging persoonsgegevens
Zwembad.eu heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om het verlies van persoonsgegevens of onrechtmatige verwerking tegen te gaan. Zo worden de (persoons)gegevens die u invult, bewaard in databases die beveiligd zijn met één of meerdere paswoorden.
Bedrijven die met ons samenwerken en toegang kunnen hebben tot persoonsgegevens (boekhoudkantoren, informatici …) , hebben een overeenkomst getekend waarin zij op hun beurt verklaren integer met de klantengegevens om te springen. 

Bewaartermijn persoonsgegevens
Zwembad.eu en de firma’s in haar netwerk bewaren uw facturatiegegevens gedurende 10 jaar. Dit is een wettelijke verplichting.

Uw privacyrechten
U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens.. Blijkt dat uw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn? Dan kunt u een aanvullend verzoek doen om uw gegevens te laten wijzigen of aan te vullen.
U kan ons ook vragen om uw persoonsgegevens te verwijderen, uw gegevens te verwijderen voor interne analyse, of uw gegevens te verwijderen voor marketing  / informatiedoeleinden.
Wij zullen hierop ingaan voor zover dit wettelijk is toegestaan.

Dit kan via mail aan info@zwembad.eu

Om uw privacy instellingen zelf aan te passen, gelieve hier te klikken.